29 januari 2016

Rapport från Investor - 2015-Q4

Investor höjer utdelningen med 11 procent och fortsätter sin stabila utveckling med fokus på långsiktigt värdeskapande. Även om ägande av Investor-aktier är som att se på när färg torkar enligt vissa så är jag av en annan uppfattning. Investor excellerar på en rad punkter och på punkt efter punkt visar man upp styrkebesked efter styrkebesked.

 • En utdelningshöjning på 11 procent.
 • Ett starkt kassaflöde på 12 103 MSEK vilket är 12 procent mer än ifjol.
 • Investor äger nu 10 procent av ABB efter köp av aktier för ytterligare 2,1 mdr kronor.
 • Ökat positionen i Wärtsilä med 200 MSEK
 • Sju miljarder kronor allokerade till EQT VII.

Tyvärr blir det ofta fokus uppföljningsobjekt som substansvärde och hur många procent företagets aktiekurs ökat eller hur många procent som de noterade kärninnehaven ökat. Ärligt talat tycker jag det är ganska ointressant. Förutom själva investeringsaktiviteterna är det betydligt mer intressant att titta på vilka kassaflöden som genereras under kvartalen, det är detta som är själva resultatet för ett investeringsbolag och det slutliga resultatet. Uttryckt i sin enklaste form handlar det om att skicka iväg pengar för att övertid få tillbaka mer pengar.

Ju större kassaflöde som Investor genererar desto mer pengar finns tillgängligt för utdelningar till ägarna samt till nya investeringar - därmed ju starkare kassaflöde desto högre aktiekurs. Sedan finns det så klart många andra sätt att värdera bolaget, men detta är ett tydligt och enkelt sätt att se resultat av alla aktiviteter.

Kärninnehaven
Köp i ABB för ytterligare 2 miljarder, Investor kontrollerar 10 procent av bolaget och har därmed ytterligare makt att påverka hur företaget skall bedriva sin verksamhet. Största innehaven är Atlas Copco, SEB, ABB och AstraZeneca. Totalt har Investor 11 kärninnehav i portföljen.

I VD-ordet sammanfattar man några av aktiviteterna i kärninnehaven så här:

"Våra innehav gjorde stora framsteg, både operativt och strategiskt. Saab byggde en stark orderbok, främst drivet av stridsflygplanssystemet Gripen, ubåtssystemet A26 och viktiga radarsystem. Sobi har nyligen lanserat Elocta för behandling av hemofili A och AstraZeneca stärkte sin pipeline, både organiskt och genom förvärv. Atlas Copco fortsatte att investera i det attraktiva vakuumsegmentet medan Ericsson ingick ett strategiskt partnerskap med Cisco. Detta är exempel på satsningar för att bygga starka plattformar för framtiden. Samtidigt har många av våra företag arbetat hårt med effektivitetsförbättringar, i vissa fall drivet av försämrade marknadsförutsättningar. Några exempel är Wärtsiläs kostnadsbesparingar inom marin- segmentet, Atlas Copcos anpassningar inom den gruvrelaterade verksamheten och ABB:s omfattande kostnadsbesparingsprogram. Att investera för att tillvarata tillväxtmöjligheter och samtidigt bibehålla kostnads- effektiviteten är avgörande för alla företag för att försvara och förbättra den långsiktiga konkurrenskraften. Som aktiv ägare kommer vi att stötta våra företag i dessa satsningar."

Riskkapitalverksamheten i EQT
Värdeförändringen i EQT-fonderna uppgick till 32 procent med ett nettokassaflöde till Investor på 4,5 miljarder. En ny fond restes, EQT VII. Kassaflödet härifrån nästan fördubblades mellan 2014 och 2015. Investors del i EQT utgör 5 procent av Investors totala tillgångar. En del som förhoppningsvis kommer att öka framgent.

Patricia
Utgör 18 % av portföljen. Stabil eller stark tillväxt med god lönsamhet rapporterades generellt för samtliga innehav.

Sammanfattat en stabil rapport som även bekräftar bolagets aktiviteter som mer aktiva ägare, fortsatt låg skuldsättningsgrad och fortsatta intentioner att investera i nya dotterbolag och EQT.


Länk till rapporten.
Länk till presentationen.


28 januari 2016

Rapport från HM - 2015-Q4

HM lämnade under dagen en rapport som visade på fortsatt tillväxt och som var i linje med vad man kunde förvänta sig. Det är glädjande att vd Karl-Johan Persson också talar om vikten av att tona ned kvartalfokus och istället se hur de långsiktiga åtgärderna ger resultat. Utdelningen kommer inte heller höjas vilket är bra då det istället är bättre att bolaget använder den till att investera i sin verksamhet.

 • Årets resultat ökade med 4,6 procent till 20 898 MSEK.
 • Vinsten per aktie ökade med 4,6 procent till 12,63 kr.
 • Försäljningen ökade med 19 procent och HM har nu 3 924 butiker på 61 marknader.
 • 413 butiker har öppnats netto under året
 • Företaget har nu försäljning online på 23 marknader.

Bra siffror och ett fortsatt bra bolag, men det har inte varit bekymmersfritt. Ett varmt vinterväder tvingar fram realisationer och valutorna har påverkat inköpskostnader negativt. Brist på konkurrens är det inte heller. Dessa parametrar är lika för alla företag i den här branschen och givet dessa faktorer går det att se företagets resultat som ännu bättre.

Blickar vi framåt så har Karl-Johan aviserat att deras tillväxtmål skall vara 10-15 procent nya butiker per år med god lönsamhet. Under året har företaget haft en rörelsemarginal på 14,9 procent vilket är 2,0 procentenheter lägre än ifjol. Tänker man kortsiktigt kan detta känns alarmerande, då just marginalerna varit under luppen länge. Å andra sidan skall vi komma ihåg att det är nedgångar från höga nivåer.

Under förutsättning att HM fortsätter expandera är något pressade marginaler inget som jag lägger särskilt stor vikt vid. Att växa med 10-15 procent per år kräver investeringar. Just att det externa tillväxtmålet är 10-15 procent fler butiker är inte det mål jag skulle valt, helt enkelt av den anledningen att jag tycker HM har så många fler parametrar att växa med. Därför hade jag hellre föredragit att tillväxtmålet skulle uttryckts i form av ökad omsättning eller vinst.

Även om antalet nettoöppnade butiker kommer vara tyngdpunkten i HM under många år framöver, så kvarstår fakta att de andra spåren kommer att spela en allt viktigare roll för varje år som går.

Tillväxtspåren:

 • Nya marknader (vanligen länder)
 • Nya butiker (även på befintliga marknader)
 • Nya varumärken
 • Nya butiker online
 • Nya produkter (annat än kläder)

Som alltid när man växer uppstår det även möjligheter på kostnadssidan som det går att arbeta med för att påverka marginaler och möjligheterna att öka vinsten enbart genom minskade kostnader. Allt detta sammantaget leder i förlängningen till det naturliga i form av högre vinst och så småningom högre kurs och högre utdelning. Sedan har vi inte sett kortet med återköp av aktier vilket i framtiden kan hjälpa vinsten per aktie.

Till dagens stängningskurs (282 kr) har vi nu en direktavkastning på 3,5 procent och en vinstmultipel på drygt 17 räknat på årsresultatet 2016 om vinsten ökar med 12,5 %.


Länk till rapporten.

24 januari 2016

Rapport från Starbucks - 2016-Q1

Starbucks lämnade sin första kvartalsrapport för deras brutna räkenskapsår 2016 i torsdags 21 januari efter amerikanska marknadernas stängning. En stark rapport full av nya ATH-noteringar inom flera områden. Förutom ökade intäkter, ökade vinsten per aktie.


 • Vinsten per aktie, EPS, ökade med 15 % till 0,46 USD.
 • 1,9 miljarder dollar finns nu laddade på Starbucks-korten, en ökning med 18 %.
 • Försäljningen ökade med 8 % globalt i jämförbara butiker. Mängden transaktioner ökade med 4 %.
 • Intäkterna ökade med 12 % jämfört med 2015-Q1 till 5,4 miljarder.
 • 528 nya butiker öppnades under kvartalet. De senaste året har man nettoöppnat 1 693 butiker.
 • Antalet medlemmar i bolagets lojalitetsprogram ökade med 23 procent, Starbucks har nu fler än 11 miljoner aktiva medlemmar i USA.


Marginalerna fortsätter att vara höga och ökar svagt. Konsoliderat för Q1 låg rörelsemarginalen på 19,7 % vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med samma period tidigare. Rörelsemarginalerna för de konventionella segmenten ligger mellan 15 och 25 procent, högst i amerika och lägst i EMEA.

I segmentet Channel Development, som står för cirka 1/11 av intäkterna, ligger marginalen på närmare 38 procent (vilket ökade från 36 procent). Tillväxten i det här segmentet ligger på 15 % och avser främst försäljning av produkter i andra butiker än sina egna samt mer konventionell försäljning av produkter som kunderna inte konsumerar direkt i butiken nödvändigtvis.

I utsikterna för 2016 som helår avser Starbucks att öppna cirka 1 800 nya butiker främst i USA och Kina. I Europa ligger målet på 200 butiker i årstakt där antalet befintliga butiker inte är lika omfattande ännu. 1 800 butiker ligger i linje med samma takt som man haft de senaste 12 månaderna.

Intäktsmålet för 2016 är 10 %. Estimerad vinst per aktie, EPS, för helåret 2016 ligger på 1,84-1,89 dollar. Vilket i så fall kommer bli en ganska blygsam ökning i intervallet 1-4 % jämfört med helåret 2015. Det kan sättas i relation till ökningen för helåret mellan 2015 och 2015 där ökningen av EPS låg på cirka 35 procent. Sett till storleken på Starbucks är 35-procentiga ökningar per år självklart inte hållbart. Guidningen för 2016-Q2 ligger på 0,37 till 0,39 EPS.

Bland företagshändelserna kan vi läsa att marknadsaktiviteterna i Kina fortsätter, 4,5 miljoner aktier har återköpts under kvartalet.

Tittar man i backspegeln så är EPS för Starbucks inte känd för att vara jämn och stabil, snarare har det skiftat ganska bra mellan åren. Så länge Starbucks fortsätter expandera med nya butiker, fortsätter hålla hög kvalitet, fortsätter utöka sitt produktsortiment och sina tjänster, sina lojlalitetsprogram, intäkterna ökar och den långsiktiga vinsten över tid fortsätter att öka kombinerat med aktieåterköp och ökande utdelningar ser framtiden fortsatt ljus ut, särskilt på lite längre sikt.

Länk till rapporten.

20 januari 2016

Rapport från Castellum - 2015-Q4

Idag släppte Castellum sin bokslutskommuniké för årsresultatet 2015, den faktiska årsrapporten kommer först vecka 5, men bokslutskommunikén är tillräckligt för att kunna konstatera hur förra året gick. Castellum blir alltså först i min portfölj att leverera årsresultatet för 2015.

 • Förvaltningsresultatet år 2015 uppgick till 1 533 mkr (1 450 mkr).
 • Förvaltningsresultat per aktie uppgår till 9,35 kr (8,84 kr).
 • Förvaltningsresultatet per aktie ökade med 6 %.
 • Styrelsen förslår en utdelningsökning på 7 %, vilket innebär 4,90 kr/aktie (4,60).

Castellum har genomfört ytterligare ett bra år med fortsatt oförändrad belåningsgrad på 49 %. Bolaget har sålt för 4 miljarder och förvärvat fastigheter för 4,6 miljarder kronor. Att sälja objekt i mindre tillväxtorienterade regioner och satsa på områden med bättre tillväxt är något som får mig att gilla bolaget.

Effektivitetsprogrammet på kostnadssidan har under 2015 gett 10 miljoner kronor i lägre kostnader och förväntas ge ytterligare 30 mkr under 2016. Totalt motsvarar detta, ceteris paribus, en ökning av förvaltningsresultatet med 2,6 % på nuvarande nivå.

Höjdpunkterna i rapporten vill jag sammanfatta med:

 • Fortsatt ökning av förvaltningsresultatet, med 6 %.
 • Höjd utdelning med 7 %.
 • Framgångsrik koncentration av fastighetsbeståndet till tillväxtregioner.
 • Stabila finanser vilket är ett riktigt plus i kanten när de kombinerar detta med framgångsrik tillväxt.
 • Framgångsrikt kostnadseffektiviseringsprogram, visar att de är måna om att inte spendera intäkter på onödiga kostnader.

Sammanfattningsvis en rapport som inte avviker från den långsiktigt positiva trenden i Castellums verksamhet.

Värdering P/E på drygt 13, om vinsten ökar i enligt med deras tillväxtmål blir värderingen ytterligare lite lägre. Direktavkastningen ligger på 4,2 % till dagens stängningskurs.

Länk till bokslutskommunikén.

12 januari 2016

Blod rinner längs gatorna, eller?

Tog en titt på hur mycket kurserna fallit sedan deras högsta punkt det senaste året. Trots den turbulens som florerat i media i början på året, så är det svårt att än så länge prata i termer om riktigt bra köpläge. Till alla kalenderbitare så vill jag understryka att jag är helt medveten om att det ur värderingssynpunkt inte spelar någon roll hur mycket en aktie fallit från sin topp för att bedöma om något är köpvärt eller inte, det ger dock en fingervisning hur avkylda kurserna är.

Tar vi en titt i listan här nere så är det inte riktigt läge att ännu att prata om att det rinner blod längs gatorna.


HM -23%
Disney -20%
SHB -20%
Castellum -18%
OMXSPI -16%
Investor -15%
Hexagon -11%
Betsson -10%
Activision Blizzard -8%
Sampo -8%
Novo nordisk -7%
Starbucks -6%

Återigen skall vi vara försiktiga med att försöka tajma köp och sälj baserat enbart på kursutveckling. OMXSPI är ner omkring 16 % sedan 27 april 2015. Givet att nedgångarna brukar variera generellt mellan 15 och 70 procent så är det lite tidigt att prata om uppenbara köplägen.

09 januari 2016

Vinster och utdelningar i SHB - flerårsöversikt

Börsåret har startat lite skakigt, då kan det vara omväxlande att istället titta på något över lite längre sikt än vad som hänt med kurserna de senaste fem dagarna. I bifogat diagram ser vi vinst- och utdelningsutvecklingen i SHB de senaste 20 åren.

Vi ser också ett femårssnitt (linjerna) för vinst- och utdelningsutvecklingen. Det vi kan se är att SHB ligger i en ganska stabil uppåttrend, inte ens under finanskrisen 2008 minskade den genomsnittliga utdelningen.Vi kan också vara säkra på att bankerna, i synnerhet SHB, kommer fortsätta att vara rejält lönsamma över tid.

01 januari 2016

Avkastning och portfölj 2015

Som vanligt ett händelserikt år. Vi börjar med det mest intressanta, årsavkastningen. Totalt stänger vi böckerna på +17,55 % vilket står sig bra i förhållande till samtliga större index och aktiefonder som är relevanta för jämförelse.

 1. +17,55 % Min portfölj
 2. +10,50 % SIXPRX
 3. +8,55 % Didner och Gerge Aktiefond
 4. +6,59 % OMXSPI
 5. +2,21 % Avanza Zero
 6. -1,21 % OMXS30
Strategin att fokusera på färre bolag som är stora, stabila, lönsamma, kvalitativa och har en verksamhet som någorlunda har framtiden för sig har varit givande. Bland de efterkloka slutsatserna så skulle jag varit mer fullinvesterad än jag varit. Den typen av slutsatser skall man akta sig att dra, då det alltid är bättre att vara fullinvesterad när det gått bra.

Portföljen har inriktats på lönsam och stabil tillväxt, där Betsson varit det i särklass starkaste kortet under året. Portföljen har nu en fördelning enligt nedanstående lista.

00 % Hexagon
03 % Starbucks
03 % Castellum
03 % Sampo
03 % Activision Blizzard
03 % Novo Nordisk
05 % Handelsbanken
05 % HM
06 % Investor
08 % Disney
26 % Betsson
36 % Spiltan Räntefond Sverige samt likviditet

Betsson har växt till sig främst av egen kraft, men i och med att de fortsatt växa har jag även ökat allt eftersom i bolaget samt återinvesterat utdelningen. I början av året hade jag även betydligt större positioner i SHB, Starbucks och HM. Dessa minskade jag ganska rejält i slutet av våren.

Nykomlingen är Activision Blizzard som jag förmodligen återkommer till mer under året.

Generellt är jag redo att öka i samtliga bolag. Börjar vi röra oss uppåt kommer jag att hänga på, börjar vi röra oss nedåt kommer jag också att öka. Säljbeslut kommer främst att tas om rapporterna börjar indikera fel saker.