28 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 6

Sjätte och sjunde kapitlet tar upp mer aktiva sätt att förvalta sin portfölj. I det sjätte kapitlet tar Graham främst upp saker som skall undvikas, även om man är en aktiv investerare. Istället för att diskutera vad man kan göra går han istället igenom vad man inte ska göra.

*

6. Portfolio Policy for the Enterprising Investor: Negative Approach

*

Förutom att skriva en hel del om vilka typer av obligationer som skall undvikas och under vilka förutsättningar som dessa skall köpas respektive inte köpas, tar man också upp två områden som är mer intressanta att reflektera över i vår tid. IPO:er och preferensaktier.

Preferensaktier
Eftersom jag varken har tiden eller intresset att sätta mig in djupare i preferensaktier nöjer jag mig med att konstatera att detta inte är något för mig.

IPO:er
Jag behöver knappast läsa vidare för att bli övertygad om att introduktioner inte är något för mig att syssla med. Riskerna är, för den generellt insatte läsaren, ganska uppenbara och någon större utläggning om varför är knappast nödvändig.

Det kan säkert finnas lägen när det kan vara vettigt att delta i introduktioner, t ex om man själv är med och skall arbeta i företaget eller på annat sätt besitter insyn/kunskaper i verksamheten på ett sätt utöver det vanliga.

Har även svårt att se varför man i andra fall skulle vilja riskera sitt egna baskapital för att finansiera tester av andra affärsidéer? Något som inte har med sjätte kapitlet att göra, men som ändå är intressant att reflektera över, är varför många företag vill åt småspararnas pengar vid börsintroduktioner? Om företaget nu är så bra som det står i prospekten borde det väl inte vara några problem att få loss gott om kapital från de professionella och resursstarka institutionella investerarna? Eller kan det vara så att man måste ge sig på småsparare eftersom de förstnämnda anser att risken är för hög? Tänkvärt.

Sammanfattningsvis ett kapitel som inte ger så mycket mer än att råda till försiktighet när det gäller börsintroduktioner och preferensaktier. Två saker som jag redan idag ser som mer eller mindre uteslutet att syssla med.

Nyckel 6: undvik IPO:er och preferensaktier.

25 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 5

Femte kapitlet fortsätter att ge råd för den defensiva investeraren. Utgångspunkten är fyra grundläggande regler.

*

5. The Defensive Investor and Common Stocks

*

Grundläggande regler för aktier i portföljen:

  1. Diversifiering om 10-30 aktier.
  2. Varje företag skall vara stort, stabilt (eng. conservative) och välfinansierat.
  3. God utdelningshistorik under lång tid.
  4. Inte betala mer än 25 gånger genomsnittsvinsten de senaste sju åren.

(1) För några år sedan var jag inställd på att skapa en portfölj med cirka 30 bolag, lagom till att jag uppnått det målet cirka två år senare svängde jag om till att istället skala ner portföljen till 4-10 bolag. Jag är, för närvarande i alla fall, mer övertygad om att färre bolag i portföljen ger bättre avkastning. Ur ett defensivt perspektiv är det så klart bättre att ha fler bolag i portföljen. Här finns egentligen inget som är rätt eller fel, om man inte väger in hela bilden. Under en investerares livstid kan det finnas perioder då det passar bättre med både färre och fler aktier i portföljen. Jag anser därför att ett intervall på 5-30 aktier är ett bra spann. Går man utanför detta intervall börjar det bli alltför extremt.

(2) Att det skall vara stora, stabila och välfinansierade bolag kräver inget ytterligare utvecklande för att övertyga mig.

(3) God utdelningshistorik är också viktigt, men i mitt tycke är det långt ifrån avgörande i merparten av fallen. I alla fall så länge man inte planerar att göra uttag från sin aktieportfölj, då kan vinster likaväl investeras direkt i bolagen man äger utan att de tar omvägen via investeraren. För en defensiv strategi blir regeln desto viktigare, vilket är vad kapitlet handlar om.

(4) Tillväxtaktier för en defensiv investerare. Att inte köpa aktier till mer än 20-25 gånger vinsten eliminerar tillväxtaktier, även stabila och lönsamma sådana. Här menas att tillväxtaktier är sådana vars vinst per aktie åtminstone fördubblas var tionde år, vilket innebär en vinsttillväxt på cirka 7 procent per år. Hur som helst så konstaterar man att många tillväxtaktier helt enkelt är för dyra att köpa.

Dollar Cost Averaging
DCA eller månadsvis köp av aktier är Graham positiv till där man bland annat refererar till studier där man utvärderat månadsvis köp under olika tioårsperioder där man kommit fram till att samtliga fall varit framgångsrika, även exklusive inräknade utdelningar. Samtidigt tar man också upp problemet med att det är få som har möjlighet att sätta av exakt samma belopp per månad under en tio-tjugoårsperiod.

Investerarens livssituation
I kapitlet finns ett avsnitt som diskuterar investerarens livssituation och hur den bör kopplas till vilka investeringsval man gör. Generellt är inriktningen att man skall vara konservativ, d v s inte ta onödiga risker. Det gäller även den den som planerar att bli en aggressiv investerare. I det senare fallet rekommenderar man istället att man börjar med att vara konservativ och istället försöker lära sig mer om investering.


Nyckel 5: äg/köp flera stabila tillväxtföretag med god utdelningshistorik som är rimligt värderade.

18 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 4

Graham menade att förväntad avkastning till stor del har att göra med hur kunnig och engagerad investeraren är. Det här skulle ha större betydelse för avkastningen är den mer klassiska teorin om förhållandet mellan risk och avkastning.

Det förs också ett resonemang kring huruvida man löpande skall balansera sin portfölj så att vikten mellan aktier och räntebärande hålls på en bestämd nivå, t ex 25/75, 50/50 eller 75/25 beroende på rådande marknadssituation. Graham menar samtidigt att det är få som i praktiken klarar att upprätthålla den på förhand bestämda balansen mellan aktier och räntebärande.

*

4. General Portfolio Policy: The Defensive Investor

*

Blir avkastningen bättre om man har mer kunskap och är engagerad?

Ja, förmodligen. Det finns många andra faktorer som spelar in också, men är man engagerad ökar så klart chansen att man tar bättre beslut, som i förlängningen leder till en långsiktigt bättre och stabilare avkastning. Det är egentligen ganska självklart, precis som chansen att lyckas inom andra områden ökar om man är påläst, insatt och engagerad. Detta skall så klart inte blandas ihop med hur aktiv man är, vilket som många insatta vet kan vara något helt annat.

Hur stor del aktier versus räntebärande?

Det här kopplar jag främst till faktorerna kunskap, personlighet och mål. Är man helt oinsatt/ointresserad, inte gillar skarpa svängningar, inte har någon ekonomisk likviditetsbuffert och har som mål att använda kapitalet inom en tioårsperiod är det förmodligen inte optimalt att vara 100 % exponerad i aktier.

Omvänt gäller att är man insatt och engagerad, inte är oroad över svängningar och har en horisont över 10 år där slutmålet är att hela kapitalet (eller större delen av det) aldrig skall tas ut - är förmodligen 75 % eller mer i räntebärande inte en långsiktigt god idé.


Nyckel 4a: ha tydliga, men enkla, regler för hur du balanserar din portfölj mellan aktier och räntebärande, som är kopplat till dina mål med investeringarna.

Nyckel 4b: se till att vara engagerad och påläst inom området investeringar, det i sig är förmodligen den bästa investeringen.

05 mars 2016

The Intelligent Investor - kapitel 3

Det tredje kapitlet bjuder på en genomgång av utvecklingen på aktiemarknaden sedan slutet på 1800-talet. Här blir det tydligt att aktier inte alltid går upp, och att när, eller rättare sagt till vilket pris, man gör sina investeringar har en avgörande betydelse för avkastningen.


*

3. A Century of Stock Market History

*

Utvecklingen på aktiemarknaderna, över en mycket lång period, är ett bra bevis på att marknaden alltid är full av överraskningar. Alla försök att spå framtiden baserat på historik är dömda att misslyckas, det har historien visat med all önskvärd tydlighet. Trots att historien historien, hittills i alla fall, alltid upprepat sig när det kommer till nedgångar är historien full av uttalanden och prognoser som spår evig linjär tillväxt.

De senaste exemplen hittar vi i slutet av 90-talet när it-bubblan härjade som värst, eller under superkonjunkturen innan 2008. Trots att historiken visar att marknadens värderingar alltid flukturerat över olika tidsepoker finns det gott om personer som vill hävda motsatsen.

Sammanfattat är budskapet att man inte skall använda historik för att försöka spå framtiden. Det enda vi vet är att marknaden går upp och ner och att vi inte vet när detta sker. Detta resonemang är högintressant idag där vi återigen upplever en tid med höga värderingar, som av många anses vara motiverade med hänvisning till det låga ränteläget.

När priserna är högre är också risken högre, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Även om vi just nu har en marknad där värderingarna är höga, så kan vi förmodligen vara säkra på att det inte alltid kommer vara så.

Detta väcker frågeställningar kring om det då är värt att vänta ut marknaden? Grundproblemet här är att vi inte vet hur länge vi måste vänta. Hela resonemanget blir paradoxalt då man å ena sidan anses ta en högre risk när man köper till ett högre pris, men å andra sidan inte vet under hur lång tid högre värderingar kommer att gälla. När skall man då investera?

Återigen får man då återgå till det enskilda fallet för att kunna göra en bedömning.

Det som styr vinstutvecklingen (och den efterföljande prissättningen på marknaden) beror på tre faktorer:
  1. Realtillväxt
  2. Inflation
  3. Spekulation (marknadens intresse för aktier)
Den sista komponenten, spekulation, är den som har störst inverkan i det lite kortare perspektivet. Generellt på finansmarknaderna gäller, ju sämre framtiden verkar vara, desto bättre brukar investeringen bli*. När man köper har stor betydelse för utvecklingen, och det är detta som skall utnyttjas (tas upp i senare kapitel i boken).

Nyckel 3: till vilket pris man köper har en avgörande betydelse för hur avkastningen kommer att bli, oberoende av den historiska avkastningen.

* Återigen under förutsättning att man investerar i enlighet de antagna principerna.