Portfölj

Uppdaterad 30 juni 2017 (avstämning 1 av 20)

Portföljen består av ett 60-tal innehav diversifierat över ett 15-tal branscher. De största branscherna är investment, fastigheter, bank, försäkring samt läkemedel som utgör närmare 60 procent av portföljens totala värde.

Drygt 60 procent är noterat i SEK, därefter är EUR och USD de största valutorna med cirka 10 procent vardera. Övriga valutor är NOK, DKK och CAD.

Utdelningstillväxten för 2017 låg på 6,69 % viktat bland aktuella innehav under Q1. Direktavkastningen på aktuellt marknadsvärde uppgår till 5,09 % per sista juni 2017.

90 % är large cap-bolag, resten är en blandning av mid, small och micro cap.

Utdelningsprognosen på rullande 12 månader, uppdaterad per sista juni 2017, innebär en ackumulerad utdelningsökning på drygt 44 procent jämfört med totala utdelningar under 2016, vilket är 35 procentenheter bättre än planerad ökning av utdelningsplanen. Den ackumulerade utdelningsökningen är en mix av utdelningstillväxt, omallokeringar till aktier med högre utdelning, återinvesterade utdelningar samt nyinvesteringar. I och med att det blev fullt fokus på utdelningar från och med 2017 är ökningen mycket kopplad till omallokeringar till utdelningsaktier. Ökningstakten är självklart inte hållbar framöver utan jag förväntar mig betydligt blygsammare total utdelningsökning framgent.


Utdelningar TTM


Per 30/6-2017 är planerade utdelningar för hela 2017 passerat, vilket innebär att det finns utrymme även för besvikelser längre fram utan att hamna under planerad utdelningsnivå. Dessutom blir det mer att återinvestera tidigare.